Producenci
Lokalizacja

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.beatum.pl

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne 

III. RODO

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Postanowienia końcowe 

I. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://beatum.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://beatum.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z www.beatum.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym

 5. KLIENT – Osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (na stronie oznaczoną nazwą „login”) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu www.beatum.pl

 8. SKLEP - Serwis internetowy dostępny pod www.beatum.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA –Ireneusz Kozłowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Kozłowski SA, ul. Wańkowicza 54, 15-166 Białystok, NIP: 966-051-24-84, REGON: 050658290.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.beatum.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Dostępny pod adresem sklep internetowy www.beatum.pl, prowadzony jest przez Ireneusza Kozłowskiego - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Kozłowski SA zarejestrowaną pod NIP 966-051-24-84 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe:
Ireneusz Kozłowski SA

ul. Wańkowicza 54

15-166 Białystok

NIP: 966-051-24-84

REGON: 050658290

adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@beatum.pl,

tel. +48 85 74 666 89 , kom. 785 30 30 39.

Adres korespondencyjny:

Ireneusz Kozłowski SA

ul. Szosa Knyszyńska 8B

15-694 Białystok, Fasty

 1. Regulamin określa zakres i rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w momencie składania Zamówienia.

 4. Sklep www.beatum.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową produktów, za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski. W celu ustalenia możliwości i ewentualnych warunków sprzedaży poza granice kraju Klient proszony jest o bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

III. RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ireneusz Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Kozłowski SA, 15 – 166 Białystok, ul. M. Wańkowicza 54, NIP 9660512484, REGON 050658290, z którym kontakt możliwy jest pod adresem:

Ireneusz Kozłowski SA

Szosa Knyszyńska 8B

15-694 Białystok, Fasty

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie dotyczącym sporządzenia dokumentacji podatkowej, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust.  1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust.  1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub w przypadku prowadzenia postępowań przez właściwe organy Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania takich postępowań.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w związku z zawarciem z Państwem umowy, np. firmy przewozowe, spedytorzy, instytucje płatnicze, firmy ubezpieczeniowe, biura informacji gospodarczej, biura rachunkowe oraz kancelarie prawne, a także instytucje upoważnione z mocy prawa do przetwarzania tych danych.

Dodatkowo informujemy, że podanie Państwa danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jeżeli jednak będą Państwo chcieli zgłosić jakiekolwiek roszczenia np. reklamacyjne, brak danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko i adres, czy e-mail może uniemożliwić ich rozpatrzenie. Ponadto przepisy podatkowe wymagają podania danych, które muszą znaleźć się w fakturze VAT, faktury ponadto muszą być przez nas przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach wyłącznie określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.

 3. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa z włączonymi Cookies oraz JavaScript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. Produkty indywidualne są wykonywane po opłaceniu Pro Formy Faktury Vat przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego po wcześniejszej wycenie na podstawie projektu dostarczonego na adres e-mail: info@beatum.pl

 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień na platformie Sklepu – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta, mogą być rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 • niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c) płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  82 1050 1823 1000 0022 5858 2788 (ING Bank Śląski) Ireneusz Kozłowski SA, ul. Wańkowicza 54, 15-166 Białystok, NIP: 966-051-24-84. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Sprzedawca zastrzega prawo do wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przypominający o przekroczeniu terminu wpłaty z tytułu Umowy Sprzedaży określający konsekwencje braku zapłaty.

 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu w sposób wskazany przez Klienta w przypadku nie wskazania formy zwrotu w terminie 2 dni od daty zajścia okoliczności uzasadniających zwrot, to zostanie on dokonany na rachunek bankowy z którego wpłynął przelew.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Koszty dostawy w przypadku zakupów powyżej 6000 (sześć tysięcy) złotych pokrywa Sprzedawca.

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich: Inpost, DPD, DHL, Patron Service, FedEx, PEKAES, Poczta Polska

 4. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA, ul. Szosa Knyszyńska 8B, Białystok, Fasty 15-694.

 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

c) Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelew na rachunek bankowy wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

d) W przypadku zamówień indywidualnych termin realizacji ustalany jest stosownie do skomplikowania wykonanych prac oraz dostępności materiałów. Klient jest informowany o terminie wykonania i wysyłki razem z wyceną. Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu Pro Formy Faktury Vat.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@beatum.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep internetowy www.beatum.pl objęte są rękojmią na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Gwarancją objęte są wyłącznie produkty oferowane z fabryczną gwarancją producenta. Informacja o gwarancji oraz zakresie każdorazowo zawarta jest w opisie przedmiotu sprzedaży.

 2. Okres gwarancji jest uzależniony od kategorii Produktu oraz producenta, i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu lub karta gwarancyjna o ile zostanie wydana.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1/ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

2/ REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  1. pisemnie na adres: IRENEUSZ KOZŁOSKI SA, ul. Szosa Knyszyńska 8B 15-694 Białystok,Fasty;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@beatum.pl

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres:IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA, ul. Szosa Knyszyńska 8B 15-694 Białystok, Fasty. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 5. Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

- rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,

- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

    

Formularz odstąpienia od umowy i reklamacji

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza
o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym załączniki do Regulaminu.

2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez Klienta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik do przedmiotowego regulaminu. Oświadczenie składane jest na piśmie. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 ulega zwrotowi to co strony wzajemnie sobie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwracany produkt zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany wraz z dokumentem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT. Klient ma obowiązek tenże produkt zwrócić Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę taką uważa się za niezawartą.

6. Zwrotu produktu należy dokonać na adres: IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA, ul. Szosa Knyszyńska 8B, 15-694 Białystok, Fasty

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany sposób.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy wyrażonej w złotych polskich.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Jeżeli Klient sam zwraca rzecz Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta lub gdy Klient po wezwaniu przez Sprzedającego do przesłania numeru rachunku bankowego, nie prześle numeru rachunku bankowego, na który należność ma być zwrócona lub prześle błędny numer rachunku.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę IRENEUSZ KOZŁOWSKI SA, ul. Szosa Knyszyńska 8B 15-694 Białystok, Fasty, info@beatum.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl